De Vijgenboom - Jongsgewijs
voor instanties.

Jongerenwerk De Vijgenboom – Jongsgewijs zet zich in voor diensten als Gemeentelijke Jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Zorgleveranciers en Zorg instellingen, Scholen en Sportclubs.

Wij verzorgen integrale coaching & trainingen en outreachende trajectbegeleiding naar integratie en re-integratie.

 

“De Vijgenboom – Jongsgewijs ” is niet uniek, wij maken wél het verschil!

Dat doen wij door:

  • De integrale aanpak op maat van sociaal emotionele en/of – maatschappelijke conflictgebieden,
  • De out-of-the-box trajectbegeleiding naar de belangrijke leefgebieden als wonen, werken en opleiding,
  • De multicultureel verbindende benadering en diverse trainingsmodules.

 

In het kader van overheids en gemeentelijk participatiebeleid en eigenkracht principe, onderhoudt

Reviews over de vijgenboom

 

“De Vijgenboom – Jongsgewijs ”  pro actief, de nauwe samenwerking met alle betrokken instanties en netwerken om tot het gewenste resultaat te komen.

 

Werkwijze:

Plan van aanpak:

  • Intake & probleem analyse: aan de hand van het “Coda E principe”: kennismaking, informatie uitwisselen, wat is er aan de hand, hoe kunnen we dat aanpakken en hoe financieren we dat?
  • Stappenplan: op basis van probleemanalyse: doelstellingen, welke interventie?, indicatie  gespreksvoeringen of groepstraining, het beoogde resultaat.
  • Integraal coachen: ontwikkelen van zelf-erkenning, het creëren van inzicht en bewustwording voor deelnemers. Probleemstelling versus eigenkracht en zelfkennis.  
  • Trainingen: als Cognitief sociaalvaardig Tippen, Criminaliteitspreventie, Seksualiteit; “Learn2Love” en Bootcamp outdoor sport activiteiten.
  • Outreachend trajectbegeleiding, steunend en structurerend, positieve beïnvloeding van of uit netwerksysteem.
  • Evaluatie: Follow up met eventuele doorverwijzing voor diagnostiek en behandeling

 

Doelstelling:

  • Het ontwikkelen en stimuleren van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden, het creëren van toekomstperspectief op belangrijke leefgebieden, (wonen, werken en opleiding)

 

Fase 1:

Intake, probleemanalyse, stappenplan, integraal coachen en trainings bijeenkomsten.

(doorlooptijd: 3 tot 4 maanden).

 

Fase 2:

Outreachend trajectbegeleiding naar Re-integratie, wonen, werken en of opleiding.

( doorlooptijd: 3e - 4e  maand tot 6 maanden ).

 

Fase 3 :

Evaluatie, afronding en afsluiting/doorverwijzing (6e tot 9e maand).